Qasımov Şakir Nəbi oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Azərbaycan, Cəbrayıl ray., Minbaşılı kəndi

 • Təvəllüdü

  25.12.1959

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Bakı Dövlət Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə elmlər doktoru

 • Elmi rütbəsi

  dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Abşeronda introduksiya olunmuş Danaayağı (Araceae Juss.) fəsiləsinin növlərinin biomorfologiyası və becərilməsi

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

  Azərbaycanın quru subtropik şəraitinə introduksiya olunmuş tropik bitkilərin (Bromeliaceae Juss., Orchidaceae Juss.) biomorfologiyası və becərilməsinin ekoloji əsasları)

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  45

 • Kadr hazırlığı:
 • Fəlsəfə doktorlarının sayı

  3

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının müdiri

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 5024321

 • Mobil tel.

  (+994 50) 6482700

 • Ev tel.

  (+994 12) 4771446

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Daxili ekoloji mühitin və interyerlərin abadlaşdırılmasında, bədii-memarlıq tərtibatında, istehsalatda əmək şəraitinin sağlamlaşdırılmasında tropik bitkilərin rolunu öyrənmiş, həmin bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərinin və becərilmə aqrotexnikasının, çoxaldılmasının effektli üsullarının elmi-nəzəri və elmi-metodiki bazasını və onların praktiki istifadə yollarının elmi əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Dünya florasının tropik və subtropik bölgələrindən introduksiya edilmiş bitkilərin Azərbaycanda örtülü şəraitdə ilk dəfə biomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətlərini, böyümə və inkişaf biologiyasını, virginil və generativ dövrlərdə morfogenezini, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyasını öyrənmiş, öyrənilən növlərin klon mikroçoxaldılması metodunu təkmilləşdirmiş və tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün Azərbaycanın aqrar sektorunda əmələ gələn bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə əsaslanan subustrat əvəzləyicisinin kompleks metodunu işləyib hazırlamışdır. Bütün bunlar ilk dəfə əldə edilən və elmi yenilik daşıyan mühüm məlumatlardır və onların əldə edilməsi müəllifin şəxsi tədqiqatlarının nəticəsidir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Экологические основы интродукции субтропических растений на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Издательство МГОУ, 2009, №3, с. 80-83.
 2. Биоморфологические особенности некоторых видов Bromeliaceae Juss. при культуре в закрытом грунте. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», Москва, 2010, №3, с. 42-47.
 3. Цикл развития и этапы органогенеза монокарпических бромелиевых (Bromeliaceae Juss.). Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2010, №4, c. 48-51.
 4. Монокарпические виды семейства бромелиевых (Bromeliaceae Juss.) в открытом озеленении сухих субтропиков. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №1, с. 11-12.
 5. Tropik və subtropik bitkilərin becərilməsi üçün qeyri-ənənəvi subustrat. AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri, 2011, cild IX, №2, s. 92-99.
 6. Биология ювенильного развития видов рода Yucca L. при культуре на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
 7. Effects of gibberellic acid (GA3) and indole-3-acedic Acid (IAA) on flowering, stalk Elongation and Bulb Characteristics of Gladiolus [Gladiolus grandifolium var. with prosperity]. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2012, №3, с. 43-45.
 8. Agave L. cinsinin yuvenil bitkilərinin morfogenezi. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
 9. Study on floristic, life form and plant chorology of wetlands in northern and eastern slopes of Sabalan mountains. Journal of Taksonomy and Biosystematics, Iran-Published by University of Isfahan Research Center, 2012, №10, pp. 41-51.
 10. Морфогенез ювенильных растений некоторых видов лука (Allium L.) интродуцированных из природной флоры Нахчыванской АР на Апшероне. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2013, №2, с. 45-48.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü
 • AMEA Botanika İnstitutunun müdafiə seminarının üzvü