İslamova Zemfira Bəxtiyar qızı

 • Anadan olduğu yer

  Oğuz rayonu

 • Təvəllüdü

  01.02.1967

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  “Abşeron şəraitində Aqavakimilər (Agavaceae endl.) fəsiləsinin bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri “

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

  Botanika

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  32

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  6

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

 • Mobil tel.

  (+99455) 7992557

 • Ev tel.

  (+99412) 4412666

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın quru subtropik şəraitində (açıq və örtülü şəraitdə) ilk dəfə Agavaceae fəsiləsinə aid 38 növdən ibarət zəngin genofond yaradılmış və yerli şəraitə introduksiya edilmiş növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bu isə onların becərilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsinə imkan yaratmışdır. Tədqiq edilən bitkilərin virginil və generativ dövrlərdə morfogenezi, çiçəkləmə və meyvəvermə biologiyası, böyümə dinamikası, həmçinin toxum və vegetativ məhsuldarlığı müəyyənləşdirilmişdir

Elmi əsərlərinin adları

 1. Вестник Московского Государственного Областного Университета, Серия «Естественные науки», М.: Изд-во МГОУ, 2011, №4, с. 58-61.
 2. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2012, cild 67, №3, s. 38-42.
 3. К биоморфологическому изучению видов семейство Cactaceae Juss. и Crassulaceae DC. интродукцированных на Азербайджан. «Проблемы современной дендрологии, цветоводства и садово-паркового строительства» Международная научная конференция. Бишкек, 2014, с. 61-67. Гасымов Ш.Н., Тахмазова Д.Н.,Адыгозелов Ю.Н.
 4. Aerogen mikobiotanin muxtəlif qida mühitlərinə adaptasiyası və bəzi fizioloji xususiyyətləri. Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, Bakı “Elm”, 2015, XIII cild, s. Əliyev İ
 5. Abşeron yarimadasinin yaşilliğinda istifadə olunan bəzi həmişəyaşil nadir ağac və kollar. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemleri” Beynəlxalq Elmi Konfrans, III hissə, Gəncə, 2016, s.153-155. Əsədov K.S
 6. Исследование корневой системы новых видов Vitis alpina L. интродуцированных на Апшероне ( ЦБС). Материалы международной конференции «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Ялта, изд. Российского Университета Дружбы Народов, 2016, стр. 42-44. Мехралиев А.Д Сафарова Э.П

Təltif və mükafatları

 • AMEA -nın 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərmanı