İsgəndər Elman Osman oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Ermənistan, Amasiya rayonu, Balıqlı kəndi

 • Təvəllüdü

  05.04.1955

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə elmləri doktoru

 • Elmi rütbəsi

  Professor

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Qafqazın bəzi nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

  Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan oduncaqlı bitkilərinin in situ və ex situşəraitində bioekoloji xüsusiyyətlərinin, reproduksiyasının və repatriasiyasının elmi əsasları

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  62

 • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  10

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının müdiri

 • Mobil tel.

  (+994 55) 7847439

 • Ev tel.

  (+994 12) 4900533

 • Faks

  (+994 12) 5024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasına aid nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiqi, həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmisi və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişi. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün təkliflər hazırlanmışı və ilk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkalanın hazırlanması

Elmi əsərlərinin adları

 1. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2014 , s.373 Məmmədov T.,Talıbov T.
 2. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, , 2015, 278 s. Qurbanov M.R.
 3. Azərbaycan dendroflorası II cild. “Səda” nəşriyyatı, Bakı 2015 s.389, Məmmədov T. və başq.
 4. Azərbaycanın Bəzi Nadir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası. АМЕА-nın Xəbərləri. Biologiya Elmləri Seriyası 70-cild, №,3 2015, G.H.Bağırova
 5. Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiçiliyi. Mərkəzi NəbatatBağının Elmi əsərləri, XIII cild, 2015,Red-Line s.26-31. Qurbanov E.M., Aslanova S.S.
 6. Биология цветения, плодоношения и семенной продуктивности ольхи почтисердцевидной (Alnus Subcortata S.A.MEY.) в условиях Апшерона. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 86-89. Багирова Г.Г, Аббасов Р.М, Абасова Т.С
 7. Research of heat resistance of Azerbaijan rare trees and shrubs in Absheron condition. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) 23-27 May 2016,Antalya, Turkey, p.14. G.Bagırova

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü
 • Dendrologiya İnstitutunun Elmi Şurasıın üzvü