Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu

 • Anadan olduğu yer

  Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu

 • Təvəllüdü

  01.05.1969

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya elmləri doktoru

 • Elmi rütbəsi

  Dosent

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  “Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri”

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

  Azərbaycanın iynəyarpaqlılarının növmüxtəlifliyi, bioekoloji xüsusiyyətləri və iqtisadi əhəmiyyəti

 • - İxtisas şifri

 • - İxtisasın adı

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  53

 • Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  15

 • Kadr hazırlığı:
 • Fəlsəfə doktorlarının sayı

  3

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru v.i.e.

 • Xidməti tel.

  (+994 12) 502 43 21

 • Mobil tel.

  (+994 50) 385 62 24

 • Ev tel.

  (+994 12) 434 35 95

 • Faks

  (+994 12) 502 41 72

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Çoxsaylı biomorfoloji əlamətlər əsasında Abşeron yarımadasına introduksiya edilmiş şam və sərv növlərinin hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarı tərtib edilmişdir. Qafqazda və ona qonşu regionlarda yayılan Pinus sylvestris L. populyasiyalarının allozim quruluşunun tədqiqinin, coğrafi differensiasiyasının və taksonomik statusunun təyininin ilkin analizi və onun nəticələrinin ümumiləşdirilməsi aparılmışdır. Azərbaycanda yayılmış Juniperus excelsa, J. polycarpos, J. oxycedrus və J. pygmaea nümunələrinin nüvə genomunda daxili transkripsiya olunan speyser (ITS) və xloroplast genomunda kodlaşan 4: petN-psbM, trnS-tenG, trnD-trnT, trnL-trnF genləri nahiyələrinin DNT ardıcıllıqlarının analizi aparılmışdır. Respublika ərazisində təbii halda yayılmış Pinus eldarica, Taxus baccata, Juniperus polycarpos və J. foetidissima növlərinin və introduksiya olunmuş Cedrus deodara növünün oduncağının anatomik quruluşu öyrənilmiş, dendroxronoloji tədqiqi aparılmışdır. Eldar şamı tozcuqlarının morfoloji xüsusiyyətləri və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edilmişdir. CİS modellərinin tətbiqi ilə Eldar şamının Azərbaycanda və dünyanın fərqli bölgələrinə introduksiyası üçün perspektivli və ekoloji baxımdan yararlı ərazilər müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Fərzəliyev V.S., Seyfullayev F.S., Şərifova A.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində eldar şamının oduncaq-halqa xronologiyası // AMEA Xəbərləri (biologiya elmləri), 2009, cild 64, № 5-6, s. 28-32.
 2. Kurbanov M.R., Farzaliyev V.S.Teknogen kirlenmenin orman bitkileri üzerindeki etkisi // Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi, 2010, сilit 11, № 1, s.19-26.
 3. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S., Seyfullayev F.S. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarı // AMEA-nın Məruzələri, 2012, LXVIII cild, № 5, s.58-68.
 4. Fərzəliyev V.S. Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) introduksiyasında GİS texnologiyalarının tədbiqi // AMEA-nın Xəbərləri, 2012, cild 67, № 3, s.31-37.
 5. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S. Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. Bakı: Elm, 2013, 72 s.
 6. Farzaliyev V.S., Kerimov T.A. Türyançay Devlet Doğa Koruma alanlarındaki biyosönozlarin ekolojik açıdan değerlendirilmesinde ornitofaunanin önemi // Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013, cilit 14, № 2, s. 310-320.
 7. Adams R.P., Douaihy B., Dagher-Kharrat M.D., Schwarzbach A.E., Farzaliyev V.S. Geographic variation in nrDNA and four cpDNA regions of Juniperus excelsa and J. polycarpos from Greece, Turkey, Lebanon and Azerbaijan // Phytologia, 2014, vol. 96, № 2, p. 89-95.
 8. Ali-zade V., Hajiyev V., Kerimov V., Musayev S., Abdiyeva R., Farzaliyev V. Red list of the endemic plants of the Caucasus (Azerbaijan, p. 67-108). Eds.T.J.Solomon, Shulkina T., Schatz G.E. USA, Monographs in Systematic Botany, Missouri Botanical Garden Press, 2014, 451 p.
 9. Adams R.P., Farzaliyev V.S., Tashev A.N., Schwarzbach A.E. Juniperus communis in Azerbaijan: analyses of nrDNA and cpDNA regions // Phytologia, 2015, v. 97, № 1, p. 6-11.
 10. Искендеров А.Т., Кафарова О., Фарзалиев В.С. Результаты и перспективы селекции садовых роз в Центральном Ботаническом Саду НАНАзербайджана. Бюллетень Главного Ботанического Сада, 2017, №3 (203), с. 194-198.
 11. Farzaliyev V., Afonin A. Prognostication of plantation possibilities of Pinus eldarica Medw. by use of geoinformational technologies. Applied Ecology and Environmental Research. International Scientific Journal. vol. 14, No 4, 2016, p.121-131.
 12. Qurbanov M.R., Fərzəliyev V.S. Sərvlərin bioekoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. Bakı, 2017, 64 s.
 13. Petrova I.V., Sannikov S.N., Tembotova F.I., Sannikova N.S., Farzaliev V.S., Mollaeva M.Z., Egorov E.V. Genogeography of Pinus sylvestris L. populations in the Greater Caucasus and Crimea. Russian Journal of Ecology, 2017, v. 48, № 6, p. 524–531.
 14. Safarov H.M., Farzaliyev V.S. New areal of the yew species (Taxus baccata L.) in the Talysh forests. Proceedings of the Institute of Botany, ANAS, 2017, vol. XXXVII, p.64-67.
 15. Yakhyaev A.B., Farzaliyev V.S, Seyfullayev F.S.. Results of silvicultural treatments conducted in the beech forests of Azerbaijan. Journal of forest science, 64, 2018 (9): 394–401

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi şurasının sədri
 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü