Ərəbzadə Aynur Əlövsət qızı

 • Anadan olduğu yer

  Qəbələ rayonu, Bum kəndi

 • Təvəllüdü

  06.12.1982

 • Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

  Bakı Dövlət Unversiteti

 • Elmi dərəcəsi

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

  Abşeronda introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri

 • - İxtisas şifri

  2417.01

 • - İxtisasın adı

  Botanika

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  32

 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

  9

 • İş yeri və ünvanı

  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Badamdar şossesi, 40

 • Vəzifəsi

  Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyasınşn elmi işçisı

 • Xidməti tel.

  +994125024321

 • Faks

  +994125024172

 • Elektron poçtu

  [email protected]

Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeron yarımadasına introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin böyümə və inkişaf xüsusiyyətləri, kök sistemi, fenologiyası, vegetativ və generativ orqanlarının anatomik quruluşu, məhsuldarlığı, meyvələrinin biokimyəvi tərkibi, tozcuqlarının morfoloji xüsusiyyətləri və həyatilik qabiliyyəti öyrənilmişdir. Öyrənilən növlər dekorativliyinə görə qruplaşdırılmışdır. Alınmış nəticələrə əsasən statistik analizlər aparılmış və perspektivli növlər seçilmişdir, bu növlərin Abşeronun quru subtropik şəraitində dekorativ bağçılıqda və təsərrüfatın müxtəlif sahələrində istifadəsi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat Bağında yabanı alma növlərinin 23 növdən (108 nümunə) ibarət canlı kolleksiyası yaradımışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Ərəbzadə A.Ə. Alma (Malus Mill.) cinsinin öyrənilmə tarixi // AMEA-nın Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Gənc alimlərin əsərləri, 2009, №2, s.161-165.
 2. Ахмедов А.Д., Арабзаде А.А. Изучение корневых систем интроду¬ци¬рованных видов яблони (Malus Mill.) на Абшероне // Известия Нижне¬волского агроуниверситетского комплекса “Наука и высшее профес¬сиональное образование” Волгоград: ВГАУ, 2012, № 3 (27), с. 14-18.
 3. Арабзаде А.А., Омарова С.Н., Абдуллаева Н.Ф., Годжаев А.С. Био¬химическая характеристика некоторых видов диких яблонь (Malus Mill.) интродуцированных на Абшероне / Матер. юбилейной межд. научно-практ. конф., посвящ. 100-летию Батумского ботаничес¬кого сада “Роль Ботанических Садов в сохранении разнообразия расте¬ний”. Грузия: Батуми, 2013, часть I, с. 40-42.
 4. Ərəbzadə A.Ə. Abşerona introduksiya olunmuş yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin fenoloji xüsusiyyətləri //AMEA Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri, 2013, cild 68, №1, s. 58-62.
 5. Ərəbzadə A.Ə. Bəzi yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin toxumla ço¬xal¬dılma xüsusiyyətləri / “Botanika bağlarında və dendroparklarda land¬şaft memarlığı” mövzusunda V Beynəlxalq Elmi Konfransın materi¬al¬ları, 2013, s. 319-322.
 6. İbadlı O.V., Ərəbzadə A.Ə. Abşerona introduksiya olunmuş bəzi yabanı alma (Malus Mill.) növlərinin toxumla çoxaldılması / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, 2013, XI cild, s. 3-8.ərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri, 2013, XI cild, s. 3-8.
 7. Arabzadeh A.A., Omerova S.N., Abdullayeva N.F., Gojayev A.S.The Bio¬chemical Features of Some Wild Apples Introduced in Absheron Region (Malus Mill.) // International Caucasian Forestry Symposium, pro¬¬ceedings. Turkey: Artvin, 2013, p. 1107-1110.
 8. Наджафова Д.Н., Арабзаде А.А. Интродукция яблони восточной (Malus orientalis) на Апшероне / Материалы заочной межд. Науч¬ной конфе¬рен¬ции “Проблемы современной дендрологии, цвето¬водства и садо¬вод¬ство”. Бишкек: НАН Кыргызской Респ., 2014, с. 117-120.
 9. Ərəbzadə A.Ə. Abşerona introduksiya olunmuş Malus niedzwetzkyana Dieck. növünün cücərtilərinin biomorfoloji xüsusiyyətləri / AMEA Gənc Alim və Mütəxxəsislər şurası: Akademik Elm həftəliyi; Beynəlxalq Mul¬ti¬¬dis¬¬siplinar Forum. Bakı: 2015, s. 341-342.
 10. Ərəbzadə A.Ə., Zeynalov Y.M. Abşerona introduksiya olunmuş nedz¬vetski almasının (Malus niedzwetzkyana Dieck.) tozcuqlarının morfolo-giyasi və həyati qabiliyyəti // AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsər¬ləri, 2015, XXXV cild, s.136-139.
 11. Ərəbzadə A.Ə., Fərzəliyev V.S. Abşerona introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin meyvələrinin biokimyəvi göstəriciləri // AMEA Xəbərləri, Biologiya və tibb elmləri, 2016, cild 71, №2, s. 63-68.
 12. Najafova C.N., Arabzade A.A., Huseynova A. The dewelopment and the growth features of sprouts of Malus orientalis Uglitzk. species intro¬duced in Absheron / Symposium on Euro-Asian Biodiversity, (SEAB), Turkiye: Antalya, 2016, p. 246.
 13. Najafova C.N., Arabzade A.A., Hüseynova A. The Dewelopment and the growth features of sprouts of Malus orientalis Uglitzk. species intro¬duced in Absheron // İnternational Journal of Secondary Metabolite (IJSM), 2017, v. 4, No 1, p. 61-65.
 14. А.А.Арабзаде., Ю.М.Зейналов., Ч.С.Алиев., Н.Б.Гусейнова., Э.П.Сафарова. Некоторые биоэкологические показатели декоративных видов яблони (Malus Mill.), интродуцированных на Апшеронский полуостров Азербайджана. Плодоводство и ягодоводство России. Сборник научных работ. Москва-2018, Том. 53. c. 88-96.
 15. A.Ə.Ərəbzadə. Abşeronda introduksiya olunmuş alma (Malus Mill.) növlərinin tozcuqlarının morfoloji xüsusiyyətləri və fertilliyi. AMEA Mikrobiologiya İnstitutu Gənclər gününə həsr olunmuş “Müasir biologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları, 5 fevral, Bakı-2019, s. 21-23.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 • Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 • 2003-2004-cü illərdə Qəbələ rayonu Bum kənd orta məktəbində
 • 2006-2007-ci illərdə Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində

Digər Fəaliyyəti

 • AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Gənc Alim və Mütəxəssislər şurasının sədr müavini