Nəşrlər

Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası II hissə

Müəllif:
Haqqında: Məcmuədə AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının bazasında bitki biomüxtəlifliyinin in situ və ex situ öyrənilməsi, bitkilərin manitorinqi, məlumat bazasının yaradılması, introdusentlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri, bitkilərin becərilməsi, toxumla, vegetativ və klonal üsulla çoxaldılması, bitkilərin introduksiyası, ekoloji təhsil və maarifləndirmə, nadir bitkilər və xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri möpvzusuna həsr olunmuş materiallar təqdim edilmişdir. Məcmuənin materialları genefondun mühafizəsi və rasional istifadəsi sahəsində çalışan praktiklər üçün geniş maraq doğurur.