Nəşrlər

Gülçülük

Müəllif: Oruc İbadlı, Üzeyir Ağamirov, Arif Bayramov
Haqqında: AMEA-nın müxbir üzvü O.V.İbadlı,Ü.M.Ağamirov, A.Ə.Bayramovun müəllifləri olduğu "Gülçülük" adlı kitab çapdan çıxmışdır. Kitabda AZərbaycan MEA Mərkəzi Nəbatat bağında uzun illər üzərində müşahidə aparılmış bəzək, dərman, qida əhəmiyyətli 100-də n çox birillik, ikiillik, çoxillik çiçək, ot, kol eləcə də, otaq bitkilərinin botaniki təsviri, xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti, becərilmə aqrotexnikası, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı müalicə tədbirləri haqqında məlumat verilir. Azərbyacanda becərilməsi mümkün olan gül bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, çoxaldılması, onlara qulluq qaydaları haqqında geniş məlumatlar verilmişdir.